2021./2022. m.g. uzdevumi audzināšanas jomā

1. veicināt skolotāju un skolēnu izpratni par skolas tradīciju un mācību procesa vienotību skolēna personības pilnveidē;

2.sekmēt audzināšanas tikumu un skolas vērtību sasaisti ar mācību saturu;

3. veicināt skolēnu un skolotāju sadarbību labbūtības uzlabošanas pasākumos.

N.p.k. Aktivitāte Laiks Rādītājs
1.      Plānošanas dokumenta izstrāde augusts Mc Teams/Kopsapulce/ Tikumi
2.      Prezentācija par projekta « Labbūtības ceļa kartes aktivitāšu realizešanu ANV »realizēšanu augusts PP, info
3.      Tikumu attīstīšanas māc. St. plānošana Septembris, janvāris Mc Teams/Kopsapulce/ Tikumi
4.      Seminārs “Iepazīšanās ar “E-TAP” programmu. ( vada LU v.zin. pētn. M.G. Fernandess) oktobris 25 skolotāji piedalās
5.      Lekcija « Konfliktu potenciāls sadarbības veidošanai » oktobris 28 skolotāji piedalās
6.      Anketēšana 9.kl. priekšmetu skolotājiem, skolēniem par sadarbību oktobris 21 skolotājs, 31 skolēns
 7.  Klašu prezentācijas "Kas mēs esam?" novembris 22 klases
8.      Praktikās nodarbības 9.klašu skolēniem un māc. Pr. skolotājiem Novembris- decembris  ( 4 nodarbības)
9.      Anketēšana 9.kl. vecākiem decembris 53 vecāku anketas
10.      Atgādnes par « Labbūtības ceļa kartes aktivitāšu realizešanu ANV » 9.kl. decembris Izsniegts atgādņu komplekts četrām  9.klasēm
11.   Prezentācijas četrās  9.kl. vecāku sanāksmēs par projekta « Labbūtības ceļa kartes aktivitāšu realizešanu ANV »
12.   Mācību projekti « Lai top Ziemassvētki ! » decembris
13.   Stundu vērošana( Tikumu realizēšana) Janvāris- maijs
14.   Barikāžu piemiņas pasākumi vēstures stundās, klases stundās un konkurss 6.-12.kl. « Barikāžu vēsture » Janvāris
15.   Meteņi  mūzikas stundās februāris
16.   Žetonvakara sasaiste ar literatūru, mūziku marts
17.   Lieldienas  vizuālajā  mākslā un mājturībā un tehnoloģijās aprīlis
18.   Mātes un ģimenes diena literatūrā, mūzikā maijs


2020./2021. m.g. realizējamais uzdevums: Pilnveidot empātijas un tolerances spēju mācību un audzināšanas darbā

Uzdevuma realizacijas plāns: 

mēnesis skolotāji Skolēni vecāki
septembris Nodarbība “Kas ir SEM?”  Klases stunda “Satikt sevi un tevi” Klases dzīves plānošana kopā ar audzinātājiem, pienākumi klasē  
oktobris  Nodarbība” Nodarbība skolotājiem par pašizpratni, emociju kontroli´- K. Zaksa ·         Skolotāju anketēšana    
novembris  Kursi "Audzinašanas darba īstenošana- izglītojamo sevis izzināšanas un pašattīstības sekmēšana" ( SII) Video stāsts “Ko nozīmē būt labam ANV skolēnam?”  
decembris Klašu kolektīvu novērtējums Klašu prezentācijas ”Man šogad labi izdevās, es priecājos  par…” Nodarbība( 10.12.) - Biseniece
janvāris Nodarbību cikla “Mana SEM”1. nodarbība Klases mērķu plāna izveide “No janvāra  līdz maijam”

  28. JANVĀRIS PLKST. PLKST. 17:30  – PLKST. 20:30  Bērnu emocionālā audzināšana -  tiessaistes apmācību kurss vecākiem https://webook.coww.facm/events/3481945361859784/

februāris Nodarbību cikla “Mana SEM”2. nodarbība Akcija  Valentīndienā ” Slepenais draudziņš”  
marts Nodarbību cikla “Mana SEM”3. nodarbība    
aprīlis Nodarbību cikla “Mana SEM”4. nodarbība    
maijs ·         Klašu kolektīvu atkārtots novērtējums ·         Skolotāju anketēšana Plāna izvērtējums  

Resursi klases stundām: 

Darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošībaelektrodrošība -   https://youtu.be/taaNeQtvzy0
ceļu satiksme-  https://youtu.be/nyfvREvRop4
 uzvedības un saskarsmes kultūra 1. https://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5983/Metodiskais_materials_Eco_partners.pdf

2. http://www.uzvediba.lv/katalogs/

3. https://esparveselibu.lv/sites/default/files/2019-12/VeselsPusaudzis_web_09_05_2019_0.pdf

4. https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/rokasgramata_elektroniska_04_versija1.pd

5. http://www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei/

6. https://learningtobe.net/resursi/?lang=lv

7. https://www.iespejamamisija.lv/pasvaditas-macisanas-celvedis?fbclid=IwAR2KZxS94cY5jBlBFydR19QVZ7OWX9xsyij65tpFNSjumK5exiaVxAh5gT8

8. https://veiksmesstastskatrambernam.lv/5-veidi-ka-labi-dzivot-2/?fbclid=IwAR2DoS6xDlErQu1e9G2YBmZEjKIRtSB-OXPZVVs_xYrVDYRlo0TCk1Zz2V4

9.  https://www.bbc.co.uk/programmes/p068t62w

10.https://www.youtube.com/watch?v=5nXaEctiVhs

11. https://www.youtube.com/watch?v=KbjSZigbmbU

12. https://www.arete.lu.lv


 Vērtībizglītība 1. https://macities.digitalaiscentrs.lv/interaktiva-spele-darba-lapas-vertibizglitiba/
2. https://skolas.unesco.lv/lv/unesco-asp-latvija/unesco-asp-latvija-darbibas-virzieni/cilvektiesibas-un-vertibizglitiba/
3. https://www.visc.gov.lv/%E2%80%A6/d%E2%80%A6/metmat/vertibizglitiba/default.html
4. https://www.arete.lu.lv
 Patriotisms un pilsoniskā līdzdalība1.  https://www.youtube.com/watch?v=162AJojCNw8
2. https://www.rvapsac.lv/attistibas_centrs/pdf_docx/patriotu%20menesis.pdf
3.  https://www.arete.lu.lv
 Veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse, eko https://www.bbc.co.uk/news/health-45799473

1. https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf
2. file://www.youtube.com/watch?v=tmZMTsEnnJQ
3. https://www.arete.lu.lv
4.  https://esparveselibu.lv/tema/seksuala-veseliba
5. https://esparveselibu.lv/tema/atkaribas Karjeras izvēle 1.https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g
2. https://www.youtube.com/watch?v=c62Aqdlzvqk
3. http://www.ecdl.lv/
4. http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
5.https://www.cvmarket.lv/karjeras-centrs
6. https://www.arete.lu.lv
7. https://karjerasmateriali.lv/