Prioritātes, uzdevumi 20./21. mācību gadam

2020./2021.m.g. prioritāte

PERSONĪBAS PAŠVADĪTAS IZAUGSMES VEICINĀŠANA

Uzdevumi:

1. Attīstīt mācību un karjeras mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas pratību

2. Pilnveidot empātijas un tolerances spēju mācību un audzināšanas darbā

3. Organizēt sadarbību starp mācību priekšmetu jomu skolotājiem pilnveidotā izglītības satura realizēšanai 1., 4., 7. un 10. klasēs.

4. Sniegt metodisko atbalstu skolotājiem efektīvas mācību stundas sagatavošanā un sasniegumu vērtēšanā.

5. Veicināt vienotas tiešsaistes mācību platformas Office 365 izmantošana.

Pedagoģiskās padomes sēžu materiāli

2021. gada 14. jūnija pedagoģiskās padome sēde 

2021. gada 15.01  un 22.01. notika mazās pedagoģiskās padomes sēdes par 5.  un 8. klases mācību darbu un atbalsta pasākumiem.

2020. gada 29. XII pedagoģiskās sēdes materiāli ( 7. klases  mācības)

2020. gada 28. XII pedagoģiskās padomes sēde ( 1.-4. klase)

2020.gada 1.decembra pedagoģiskās padomes sēde: 10.kl.ašu adaptācija, mācības.

2020. gada pedagoģiskās padomes sēde par 5. klašu adaptāciju

2020. gada augusta pedagoģiskās padomes sēde- 19./20.m.g. izvērtējums

2019.gada augusta pedagoģiskās padomes sēde: 18./19., g,  izvērtējums un uzdevumi 19./20. mācību gadam

2018. gada decembra pedagoģiskās sēdes materiāli

2018. gada augusta pedagoģiskās padomes sēdes prezentācija

0