5. un 6. klases darba režīms no 30.11 2020.

Atvērt


Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Atvērt 

Mācību režīms, sākot ar 2020. gada
26. oktobri

1.- 6. klasei mācības notiek klātienē saskaņā ar stundu sarakstu

7.- 12. klasei mācības notiek attālināti saskaņā ar stundu sarakstu:

  • ziņas par stundas norisi līdz stundas sākumam skolotājs ieraksta e-klases dienasgrāmatā,
  • skolēna klātbūtni norādītajā mācību vidē skolotājs kontrolē katras stundas laikā,
  •  iemeslus, kāpēc nepiedalās stundās,  skolēns vai vecāki līdz plkst. 9:00 ziņo klases audzinātājam un priekšmetu skolotājiem.


Prioritātes, uzdevumi, darba izvērtējums


2020./2021.m.g. prioritāte

PERSONĪBAS PAŠVADĪTAS IZAUGSMES VEICINĀŠANA

Uzdevumi:

1. Attīstīt mācību un karjeras mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas pratību

2. Pilnveidot empātijas un tolerances spēju mācību un audzināšanas darbā

3. Organizēt sadarbību starp mācību priekšmetu jomu skolotājiem, pilnveidotā izglītības satura realizēšanai 1., 4., 7. un 10. klasēs.

4. Sniegt metodisko atbalstu skolotājiem efektīvas mācību stundas sagatavošanā un sasniegumu vērtēšanā.

5. Veicināt vienotas tiešsaistes mācību platformas Office 365 izmantošana.

2019./2020. mācību gada pašvērtējums 

2019./2020. mācību gada prioritāte un uzdevumi 

Audzināšanas darba programma 2019.-2022. gadam

Mērķis, uzdevumi, prioritātes 2018./2019. m.g.

2018. gada decembra pedagoģiskās sēdes materiāli

2018. gada augusta pedagoģiskās padomes sēdes prezentācija

Kārtībā, kāda tiek organizēts mācību process sākot ar 2020. gada 1. septembri

Lāčplēša ielā

Draudzības krastmalā

Piesardzības pasākumi- informācija vecākiem

Stundu bloku/pusdienlaiku grafiks:


Darbības algoritmi ārkārtējās situācijas apstākļos

Ar pirmo aprīli ir izdarītas izmaiņas ( iekrāsotas)

Skolotājiem

Audzinātājiem, atbalsta personālam

Skolēniem

Vecākiem

Direktora rīkojums par darbu ārkārtējās situācijas periodā

Rīkojums

Rīkojuma pielikumi Drošības tehnikas instruktāžas

Aktuālās drošības tehnikas instrukcijas atrodamas  skolas lietvedībā.

Nolikumi, noteikumi, saistošie dokumenti

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Koplīgums


0
 .