Prioritāte un uzdevumi 2023./2024. mācību gadam

Vienotas pieejas nodrošināšana skolēnu kvalitatīvai izglītībai, veidojot tikumīgu, par savu mācību procesu līdzatbildīgu un motivētu personību.

1) Ir izveidota sistēma skolēnu izaugsmes dinamikas veicināšanai un monitorēšanai.

2) Tiek turpināta skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbība labbūtības kultūras stiprināšanai.

3) Tiek turpināta skolotāju savstarpējā mācīšanās, stundu vērošana mācību procesa aktuālo jautājumu un izglītības kvalitātes risināšanai.