Prioritāte 2022./2023. mācību gadam

Vienotas pieejas nodrošināšana skolēnu kvalitatīvai izglītībai, veidojot tikumīgu, par savu mācību procesu līdzatbildīgu un motivētu personību.
Uzdevumi:
  1. Realizēt pilnveidoto mācību saturu 3.,6.,9.,12.klasēs.

  2. Pilnveidot elektronisko mācību vietņu lietošanas un digitālo mācību resursu izmantošanas, sagatavošanas prasmes.

  3. Veidot vienotu izpratni skolotājiem, skolēniem un vecākiem par formatīvās vērtēšanas nozīmi un sniegt atbalstu tās  lietošanā mācību sasniegumu izaugsmei.

  4. Uzsākt diferenciāciju pēc mācību sasniegumiem, izveidojot talantīgo un motivēto skolēnu grupas matemātikā 7. un 6.klasēs, mācīšanās motivācijas paaugstināšanai.

  5. Pieejamo resursu ietvaros nodrošināt pedagoga palīga atbalstu stundās integrētajiem skolēniem ar speciālās IP, veselības problēmām, ukraiņu skolēniem.

  6. Sekmēt audzināšanas tikumu un vērtību realizēšanu.

  7. Veicināt motivētas karjeras izvēles izdarīšanu 9. un 12. klasē.


Prioritāte 2021./2022. mācību gadam

Diferencēts un individualizēts izglītības process skolēncentrētas pieejas īstenošanai.

Uzdevumi:

1. veidot vienotu izpratni par skolēncentrētu mācību procesu, diferenciāciju un individualizāciju visām mērķgrupām (skolotājiem, skolēniem, vecākiem);

2. izstrādāt kritērijus diferenciācijas un individualizācijas monitorēšanai;

3.  izstrādāt diferencētus mācību uzdevumus un dalīties ar tiem darba grupās;

4.veicināt skolotāju un skolēnu izpratni par skolas tradīciju un mācību procesa vienotību skolēna personības pilnveidē;

5.sekmēt audzināšanas tikumu un skolas vērtību sasaisti ar mācību saturu;

6. veicināt skolēnu un skolotāju sadarbību labbūtības uzlabošanas pasākumos.

Prioritātes, uzdevumi 20./21. mācību gadam

PERSONĪBAS PAŠVADĪTAS IZAUGSMES VEICINĀŠANA

Uzdevumi:

1. Attīstīt mācību un karjeras mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas pratību

2. Pilnveidot empātijas un tolerances spēju mācību un audzināšanas darbā

3. Organizēt sadarbību starp mācību priekšmetu jomu skolotājiem pilnveidotā izglītības satura realizēšanai 1., 4., 7. un 10. klasēs.

4. Sniegt metodisko atbalstu skolotājiem efektīvas mācību stundas sagatavošanā un sasniegumu vērtēšanā.

5. Veicināt vienotas tiešsaistes mācību platformas Office 365 izmantošana.

 Pedagoģiskās padomes sēžu materiāli

2021. gada 29.XII pedagoģiskās padomes sēdes materiāli

29.XII materiāli- 2. daļa

2021. gada 14. jūnija pedagoģiskās padome sēde 

2021. gada 15.01  un 22.01. notika mazās pedagoģiskās padomes sēdes par 5.  un 8. klases mācību darbu un atbalsta pasākumiem.

2020. gada 29. XII pedagoģiskās sēdes materiāli ( 7. klases  mācības)

2020. gada 28. XII pedagoģiskās padomes sēde ( 1.-4. klase)

2020.gada 1.decembra pedagoģiskās padomes sēde: 10.kl.ašu adaptācija, mācības.

2020. gada pedagoģiskās padomes sēde par 5. klašu adaptāciju

2020. gada augusta pedagoģiskās padomes sēde- 19./20.m.g. izvērtējums

Pirkumu grozs