Mūsu vērtības :

Cieņa

Pedagogu profesionālā ētika
•Pedagogi, darbinieki - paraugs skolēniem
•Skolas noteikumu konsekventa ievērošana
Pozitīvs mikroklimats
• Sadarbība un atbalsts  visos līmeņos: skolēns- skolēns, skolēns- skolotājs, skolotājs- vecāki, skolotājs- skolotājs
•Kopīgi pasākumi (skolotāji, skolēni, vecāki)
•Motivējošs novērtējums
•Droša  darba un atpūtas vide
•Zināms un saprotams rīcības algoritms problēmsituācijās
Tolerance
•Prasme respektēt citu viedokli
• Diskusiju  un saziņas kultūra


Sadarbība

Sadarbība skolā
•Skolēna un skolotāja kopdarbs izglītības mērķu sasniegšanā
•Sadarbība starp skolēniem stundās un ārpus tām
•Metodiskā sadarbība starp skolotājiem
•Skolēnu un skolotāju sadarbība ar atbalsta personālu
Sadarbība ar vecākiem un sabiedrību
•Vecāku sadarbība ar pedagogiem un atbalsta personālu
•Vecāku iniciatīvas iekļaušana skolas darbā
•Izglītojošas aktivitātes vecākiem
•Sadarbība ar citām skolām
•Pozitīvas publicitātes radīšana sabiedrībā
•Sadarbība ar pašvaldību
•Sadarbība ar uzņēmējiem, iepazīšanās ar karjeras iespējām
•Sadarbība ar ārpusskolas kultūras iestādēm, citām institūcijām

Izaugsme

Individualizācija (adaptīvā izglītība)
•Talantu attīstīšana
•Dalība olimpiādēs, konkursos, projektos
•Atbalsts mācību grūtībās
•Radošuma veicināšana
Mācību vide un saturs
•Laikmetīgs saturs un metodes obligātajā un interešu izglītībā
•IKT nodrošinājums
•Ekoloģiski audzinoša vide
Kompetenču veidošana
•Pētnieciskā darbība
•Pieredzes multiplicēšana
•Mūžizglītība, pašizglītība
•Karjeras izvēles aktivitātes
•Mācību ekskursijas, kultūras pasākumu apmkelējumi
•Iespēja zināšanas un prasmes izmantot praktiski
•Līdzatbildība par mācību procesu un sasniegumiem
Novērtēšana
•Taisnīgs, saprotams un  izaugsmi veicinošs novērtējums
•Pašvērtēšanas prasme