Skolā ir šādas izglītības programmas

1) Pamatizglītības programma, kods 21011111

2) Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121

3) Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611

4) Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621

5)  Speciālā pamatizglītības  programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811

6) Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821

7) Vispārējās vidējās izglītības programma, kods 31016011

 8) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma, kods 31011011

 9) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma, kods 31013011

0