Skolā darbojas astoņas priekšmetu metodiskās komisijas:

  • Dabas zinību MK/ vadītāja Anta Zāģere
  • Fizikas, matemātikas un datorpriekšmetu MK/ vada Gunta Ozoliņa
  • Latviešu valodas MK/ vada Ieva Salzemniece
  • Mākslu MK/ vada Gunta Poriete
  • Sākumskolas MK/vada Ligita Veļčinska
  • Sporta MK/ vada Aina Jušķeviča
  • Svešvalodu MK/ vada Lolita Stalidzāne
  • Vēstures un sociālo zinību MK/vada Līga Graznoviča

0

     .